بخش هاي بستري

بخش هاي بستري

بخش هاي بستري مرکز بهداشتي و درماني سلامت ايرانيان شامل 7 بخش مي باشد، از جمله بخش هاي : بستري کودکان، بستري زنان و زايمان،بستري موقت، بستري هاي قلبي و عروقي و همچنين بستري هاي پس از جراحي