کلينيک اطفال

کلينيک اطفال

اين کلنيک شامل بخش هاي زير مي باشد:
اورژانس، بخش هاي داخلي، بخش جراحي ، بخش نوزادان، اتاق عمل، درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي، شنوايي سنجي( اديومتري)، نوار مغز ( EEG )و واحد هاي پاراكلينيك شامل: آزمايشگاه و پاتولوژي، راديولوژي و سونوگرافي شبانه روزي و داروخانه مي باشد.