آزمايشگاه

آزمايشگاه

بخش هاي پاراکلينيک شامل:آزمايشگاه کنترل کيفي ، انگل شناسي ، ايمونو سرولوژي ، بانک خون، بيوشيمي، پاتولوژي، تجزيه ادرار، خون شناسسي ، سيتولوژي و ميکروب شناسي.